ចំណាត់ថ្នាក់នៃអ្នកជំនួយបាល់ទាត់ឥតគិតថ្លៃល្អបំផុត

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការទស្សទាយបាល់ទាត់ឥតគិតថ្លៃល្អបំផុត។ ទីប្រឹក្សាកំពូលទាំង ២០ ដែលមានលទ្ធផលភ្នាល់ជោគជ័យបំផុតគិតជា%
ភាព​ត្រឹមត្រូវ Total predictions
1# FutebolBrasil 82.19% 146
2# PredictionsFootball 80.79% 302
3# FranceFootball 77.66% 94
4# Asianbookies 76.14% 32676
5# EuroBettingTips 74.42% 86
6# Betinasia 73.88% 2144
7# 1xPlayz 73.70% 1692
8# Solopredictor 72.98% 470
9# Probet888 71.33% 1050
10# Webfoot 70.55% 1752
11# 12winner 69.08% 152
12# GhanaTips 68.48% 92
13# Indiabet 64.89% 94
14# 1xTipz 62.47% 9386
15# Kingspredict 60.45% 220
16# VivaEspana 58.57% 70
17# Numero10Brasil 58.51% 94
18# BallkhmerBettor 57.80% 1000
19# Bolaindonesia 57.41% 108
20# Mightytipster 57.26% 124
A banner
ត្រលប់​ទៅ​ខាងលើ